Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

V

Vady: viz "Reklamace"                         	
Vagónové dodávky (výkazy)                       		S 3
Váhy:                                 	
	cejchovní listy                           	S 3
	evidence vah a závodové dopravy                   	S 1
	knihy vážení surového železa                     	S 1
	osvědčení o způsobilosti vážných (po skončení platnosti)       	S 5
	váženky                               	S 3
Válcování:                              	
	knihy                                	S 5
	listy                                	S 5
	programy                               	S 1
	ostatní                               	S 3
Válečné škody:                            	
	protokoly, ocenění, přihlášky, výměry o náhradě           	A
Valné hromady:                            	
	protokoly z valných porad s přílohami, případně notářským zápisem  	
		včetně pozvánky a seznamem přítomných akcionářů         A
	výsledky hlasování z valné hromady                  	A
Valuty (veškeré písemnosti)                      		S 5
Varianty projektů, úkolů, plánů, návrhů apod.:            	
	nepřijaté (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)      	S 5
	přijaté a schválené posuzovat jako vlastní projekt, plán, úkol,   	
		návrh apod. viz též "Hmotný investiční majetek"           	
Veletrhy a výstavy:                          	
	hodnocení, uspořádání a účasti                    	V 5
	koncepce výstavnické činnosti, zpracování, schválení, rozpracování  	A
	nájemní a jiné smlouvy                        	S 5
	propagační materiály (katalogy, letáky, fotografie, plakáty,     	
		prospekty, apod.):                         	
		  vlastní (ukázky)                      A
		  cizí                            S 5
	příprava a projektování expozic, náměty a návrhy           	S 5
	uznání a ocenění, vyznamenání udělená výrobkům organizace      	A
	veškerá podkladová dokumentace                    	S 5
	zásadní písemnosti o účasti organizace                	A
Veřejné společnosti: viz "Společnosti a společenstva"         	
Vědecké:                               	
	exkurze, návštěvy, zájezdy apod.:                  	
		záznamy o akcích závažného významu pro činnost organizace    A
		ostatní                             S 5
	instituce a styk s nimi                       	S 5
	posudky závažné                           	A
	práce (technické, výzkumné apod.) zaměstnanců organizace       	
		závažného obsahu a významu                   A
	rady:                                	
		závažné písemnosti o jejich činnosti, záznamy o schůzích      	
		  a poradách, vědecké práce, posudky apod.          A
Vědecké, technické a ekonomické informace (VTEI):           	
	informační fond VTEI                         	A
	organizace informačních pracovišť v oblasti působnosti organizace  	A
	styk s pracovišti VTEI mimo oblast působnosti organizace       	S 5
	tiskoviny a publikace VTEI - vlastní (ukázky)            	A
	zprávy, výkazy, informační činnost                  	S 5
Vědeckotechnická spolupráce (VTS):                  	
	dohody, smlouvy, protokoly VTS s účastí organizace          	A
	finanční rozpočet zahraničních akcí v rámci VTS           	S 10
	koncepce a programy VTS                       	A
	mezinárodní dohody o VTS                       	A
	plány koordinace vědeckých a technických výzkumů:          	
		roční a delší                          A
	plnění dohod a smluv (výsledky, hodnocení, rozbory)         	A
	programy studijních pobytů v zahraničí a cizinců v organizace    	S 5
	přehledy, výkazy, zprávy o VTS:                   	
		za období roční a delší                     A
	technická pomoc:                           	
		v závažných a významných případech               A
	zápisy, záznamy a protokoly z jednání:                	
		závažného významu                        A
	ostatní                               	S 5
Vědeckotechnický rozvoj: viz "Technický rozvoj"            	
Vědeckovýzkumná základna (VVZ):                    	
	dílčí a etapové technické zprávy                   	S 5
	diplomové a disertační práce zaměstnanců organizace         	A
	ekonomické rozbory výzkumných prací                 	A
	expertízy: jako posudky                       	
	knihy technických, studijních a výzkumných zpráv           	A
	návrhy a rozpisy plánů a úkolů                    	S 5
	oponentury: jako posudky                       	
	organizace VVZ v oblasti působnosti organizace            	A
	plánovací karty úkolů                        	S 5
	posudky běžné pracovní a provozní                  	S 5
	posudky významné pro vědeckotechnický rozvoj organizace       	A
	programy a plány výzkumných a tematických úkolů           	S 5
	rešerše                               	S 5
	spolupráce a kooperace při řešení úkolů               	S 5
	technické zprávy o významných akcích a jevech            	A
	úvodní studie úkolů a pracovní podklady               	S 5
	vedoucí pracoviště VVZ (stanovení a vymezení kompetencí)       	S 5
	výkazy, hlášení, přehledy a zprávy o vědeckovýzkumné činnosti    	
		za období roční a delší                     A
	výzkumné studijní zprávy                       	A
	výzkumné studie                           	A
	zápisy o předání vyřešených úkolů                  	S 5
	závěrečné zprávy o řešení úkolů                   	A
	viz též "Vědeckotechnická spolupráce" a "Zkušebnictví"        	
Věrnostní přídavky (veškeré písemnosti)                		S 5
Věstníky:                               	
	ústředních orgánů                          	S 5
	vlastní                               	A
Větrání:                               	
	kniha větrání dolu                          	S 5
	odběr a analýza vzdušnic v hlubinných dolech             	A
	odběry ovzduší (evidence)                      	S 3
	ochranné a měřicí přístroje                     	S 5
	stav technického zařízení pro rozvod větrů              	S 5
	větrné mapy                             	S 5
Vízová a pasová agenda                        		S 5
Vkladní knížky - zrušené                       		S 3
Vláda (y): viz "Ústřední orgány"                   	
Vlečky: viz "Doprava"                         	
Vlečné:                                	
	účet dovozného a vlečného                      	S 5
Vnitřní sdělení: viz "Sdělení interní"                	
Vnitřní správa: viz "Hospodářská správa"               	
Vnitřní trh: viz "Obchodní činnost"                  	
Voda: viz "Energetika"                        	
Vodné a stočné (vyúčtování)                      		S 5
Vodní doprava:                            	
	cejchování plavidel                         	A
	evidence map, mostů, vodních cest                  	A
	koncepce rozvoje vodní dopravy                    	A
	mezinárodní úmluvy: viz "Smlouvy"                  	
	výkon státního dozoru v plavbě                    	A
	plavecké knížky - ukázky                       	A
	plavidla (stavba, zařízení) - výkresy                	A
	úprava vodních cest                         	A
	veřejné vody - užívání                        	A
	vodní díla - jejich použití                     	A
	vodní knihy                             	
	vodní poměry:                            	
		průtoky vodní stavby, sledování stavby vodních cest         	
		  - projekty a rekonstrukce                  A
		sledování                            S 5
	vodoprávní řízení                          	S 10
	zřizování překladišť - povolení                   	A
	zřizování přístavů - povolení                    	A
	ostatní                               	S 5
Vodní hospodářství:                          	
	čištění odpadních vod                        	S 5
	evidence množství a jakosti vody                   	V 5
	vyhotovení laboratorních údajů jakosti vody             	S 5
Vodohospodářské povolovací výměry                   		A
Vodoprávní záležitosti:                        	
	protokoly, smlouvy, výpisy a zápisy rejstříků            	A
Vojenská evidence                           		S 3
Vozidla: viz "Doprava" a "Motorová vozidla"              	
Vrty - dokumentace vrtných prací                   		A
Vrubopisy                               		S 5
Vstup do budov organizace: viz "Ochrana organizace"          	
Vstupní kontrola materiálu a zboží (veškeré písemnosti)        		S 5
Vstupní, průběžné a závěrečné oponentury               		V 10
Vstupy do zahraničních databází                    		S 5
Všeobecná daň: viz "Daně, dávky a poplatky"              	
Výběrky                                		S 5
Výbory:                                	
	správní                               	A
	závodní a dílenské: viz " Odborové hnutí"              	
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Výbuchy: viz "Škody" a "Havárie provozní"               	
Vyčleňovací a delimitační bilance                   		A
Vyčleňovací rozhodnutí, protokoly, vyhlášky a výměry         		A
Výdaje materiálové                          		S 5
Výdejky a výdej:                           	
	skladové účetnictví                         	S 5
	ostatní                               	S 3
	viz též "Účetnictví"                         	
Vyhlášky:                               	
	politických, nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace 	A
	vydané organizací                          	A
Výhledové:                              	
	plány a studie                            	A
	záměry rozhodujících činností organizace               	A
	viz též "Plánování"                         	
Vyhodnocení: viz "Hodnocení"                     	
Výchova a vzdělávání zaměstnanců: viz "Školení"            	
Východiskové zahajovací bilance s přílohami              		A
Vyjádření:                              		
	v závažných a významných případech                  	A
Výkazy:                                	
	dílčí, pracovní a krátkodobé (pokud rejstřík neuvádí u některé    	
		agendy jinak)                          S 5
	komplexní rozbory roční se zápisy o rozhodnutích ze závěrečného   	
		hodnocení organizace a její činnosti              A
	o činnostech a jevech v organizaci (s komentáři a průvodními     	
		materiály):                             	
		  za období roční a delší                   A
	podřízených organizací                        	S 10
	státní (statistické, účetní) vyhotovené v podniku:          	
		za období roční a delší                     A
	účetní, statistické viz "Statistiky"                 	
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
		Výkonnostní listy                        S 1
Výkresy:                               	
	hospodaření a výkresy:                        	
		archivní knihy výkresů po vyřazení               S 5
		číslování výkresů - základní normy a číselníky (po ztrátě platnosti)	A
		evidence objednávek                       S 1
		evidenční pomůcky (kartotéky, knihy, listy)           S 5
		návratky                            S 1
		objednávky                           S 1
		osobní karty                          S 3
	kopie (druhopisy) nenahrazují-li originály              	S 3
	mapy a plány situační, katastrální, regulační zastavovací a obdobné 	
		týkající se organizace: viz "Hmotný investiční majetek"       	
	objednávky pro světlotisk                      	S 1
	stavební: viz "Hmotný investiční majetek"              	
	výrobní: viz "Výrobní dokumentace"                  	
Výlohy (cestovní a stěhovací)                     		S 5
Výměnný systém oprav motorových vozidel                		S 5
Výměry:                                	
	kolaudační                              	A
	poplatků, daní a dávek                        	S 5
	úřední závažného významu pro organizaci               	A
Vynálezy:                               	
	s veškerou dokumentací:                       	
		přihlášky, zápisy komise pro vynálezy a zlepšovací návrhy,     	
		  evidence, deníky přihlášek vynálezů a správcovství vynálezů,  	
		  stanovení odměn a společenského prospěchu, oznámení       	
		  a listiny o udělení patentů a autorských osvědčení, určení   	
		  správců vynálezů                      A
	výkazy o vynálezech a zlepšovacích návrzích:             	
		za období roční a delší                     A
Výnosy:                                	
	finanční: viz "Finance, financování"                 	
Výpisy:                                	
	z běžných písemností                         	S 3
	z účtů                                	S 5
	z veřejných knih a rejstříků                     	A
Výplatní:                               	
	listiny (pokud nenahrazují mzdové listy)               	S 5
	průkazy                               	S 3
	sáčky                                	S 3
	viz též "Mzdy a platy"                        	
Výpočetní technika (VT):                       	
	analytické přehledy dlouhodobé o činnosti počítače          	A
	analyticko programátorská a provozní dokumentace vč. vývojových   	
		diagramů, analýz, protokolů, programů a procedur, popisů      	
		operování a manipulace se sestavami, číselníků, převodníků,     	
		kódů, klíčů, šifer, seznamů, přehledů logických a součtových    	
		kontrol, zápisy algoritmů                    A
	cenová dokumentace                          	S 5
	denní výpisy strojového času                     	S 2
	dlouhodobé koncepce rozvoje výpočetní techniky            	A
	hodnocení efektivnosti provozu počítače za období roční a delší   	A
	hospodářské smlouvy o výpomoci                    	S 5
	nosiče dat (děrné pásky a štítky, magnet. pásky apod.):       	
		programových údajů: podle charakteru programu            	
		vstupních údajů: podle charakteru údajů               	
	operační dokumentace (kromě předpisů)                	S 5
	plány VT: viz "Plánování"                      	
	počítačové sestavy k DPH: viz "Daně, dávky a poplatky"        	
	pracovní dokumentace jako např. hlášenky, kontrolní lístky,     	
		objednávky, pracovní instrukce, záznamy, listy a lístky, průvodky  	
		a průvodní listy, změnové dodatkové a opravovací doklady,      	
		žádanky                             S 3
	programová dokumentace:                       	
		řídící (hlavní) programy (ukázky)                A
		programátorské příručky                     A
		ostatní programy, pracovní příkazy, výpočty, ladění, pokyny,    	
		  záznamy o programu                     S 3
		evidence programů                        A
	provozní dokumentace, operační systémy                	S 10
	technické vybavení systému, technický projekt            	A
	zprávy a návrhy ke koncepcím, záměrům a návrhům z oblasti      	
		zavádění výpočetní techniky                   A
	projektová dokumentace systému s průvodními doklady         	A
		viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
	prostředky VT: viz "Hmotný investiční majetek" a "Stroje a strojní  	
		zařízení"                              	
	protokoly:                              	
		o chodu                             S 5
		o schválení, zkušebním provozu, odevzdání do užívání,        	
		  prověrce funkcí                       A
		programování systému, testovacích programů technické obsluhy,    	
		  výstupů, ladění, deníků testů, výpočtů, registračních listů,  	
		  zpráv o obsahu a formě programu (po skončení provozní      	
		  upotřebitelnosti)                      S 5
	provozní dokumentace jako např. zasílací a dodací listy, deníky,   	
		evidenční listy a karty, pracovní příkazy, číselníky      S 3
	provozní formuláře:                         	
		průvodek, dat a medií, programů, přehledů požadavků na strojový   	
		  čas, objednávek strojového času, rozpisu strojových hodin    	
		  (po skončení provozní upotřebitelnosti)           S 3
	předpisy:                              	
		bezpečnostní, uživatelské, pro manipulaci s programy      A
		pracovní a provozní (ukázky)                  A
		ostatní                             S 5
	rozbory využití počítače:                      	
		krátkodobé                           S 5
		za období roční a delší                     A
	sestavy:                               	
		kontrolní výpisy                        S 1
		krátkodobé                           S 1
	statistické výkazy o výkonech a využití:               	
		za období kratší než 1 rok                   S 3
		za období roční                         A
	testovací dokumentace systému                    	S 5
	výkazy a statistiky: viz "Statistiky" a "Výkazy"           	
	výstavba výpočetního střediska: viz "Hmotný investiční majetek"   	
	výstupy: podle povahy obsahu                     	
	vývojové diagramy systému:                      	
		celkové                             A
		dílčí, pracovní a provozní                   S 3
	závěrečné zprávy                           	A
Výpočty: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Vypořádání výsledků plnění rozpočtu                  		S 10
Výpovědi:                               	
	z nájmu                               	S 5
	viz též "Zaměstnanecké záležitosti"                 	
Výpůjční:                               	
	karty                                	S 5
	knihy                                	S 5
	lístky                                	S 1
Výroba:                                	
	analýzy odpichů                           	S 1
	detailní technologické předpisy                   	S 3
	diagramy výroby, ztrát a speciálních výkonů             	S 3
	dílenské rozpisy                           	S 1
	dílenské výkazy                           	S 5
	dispečerská denní hlášení a grafikony                	S 1
	dispečerské deníky                          	S 2
	evidence spotřeby nástrojů                      	S 3
	evidence surovin, obalů, stavu a pohybu zásob,            	
		operativně technická                      S 5
	hlášení ukončení výrobní účtů (kont)                 	S 3
	hospodaření s energií a materiálem (výkazy a přehledy)        	S 5
	indexní lístky                            	S 1
	jakostní předpisy vlastní a závažné, protokoly o zkouškách (ukázky) 	A
	jakostní zkoušky a rozbory v provozu                 	S 3
	kalkulace prostojů a poruch                     	S 3
	kalkulační lístky                          	S 1
	kalkulační výkazy                          	S 3
	knihy:                                	
		dmychadel a generátorů                     S 3
		jeřábní                             S 5
		nákladů                             S 5
		poruch a provozu                        S 10
		surovin                             S 3
		zakázek                             S 3
	kompletace výrobní                          	S 3
	koncepce postupů                           	S 1
	kontroly                               	S 1
	konsignace                              	S 1
	konstrukční dokumentace: viz "Hmotný investiční majetek"       	
	kooperace (evidenční listy, objednávky)               	S 3
	licenční výrobní dokumentace                     	S 5
	limity                                	S 1
	listy:                                	
		dodací limitní, operační, varné, výpůjční, zpracovací      S 5
		rozpracovanosti                         S 1
	materiálové listy                          	S 3
	materiálové zajištění výroby                     	S 3
	měřící archy                             	S 1
	náčrty a návodky k výrobním postupům                 	S 3
	návody pracovní a k obsluze                     	S 3
	návratky, váženky, zakázky, žádanky                 	S 5
	objednávky provozní                         	S 1
	odchylovací listy, odchylkové podklady                	S 1
	odpady                                	S 5
	odváděcí doklady                           	S 1
	organizace výroby (zásadní písemnosti)                	A
	plány a výkazy:                           	
		efektivnosti výroby, statistiky, rozbory - roční        A
	pomocné a rozborové sešity                      	S 5
	poruchy: viz "Poruchy provozu"                    	
	povolenky taveb                           	S 1
	pracovní deníky, listy, dispozice                  	S 1
	pracovní návodky a postupy                      	S 3
	prostojové lístky                          	S 3
	prototypy (návrhy a realizace) - ukázky               	A
	provozní zápisy o skutečném průběhu výroby              	S 5
	průvodky na výrobu                          	S 1
	převodky                               	S 1
	recepty a receptáře výroby (ukázky)                 	A
	rekapitulace taveb                          	S 5
	revizní knihy (jeřábů, strojů, zařízení)               	S 5
	rozbory sledovaných položek                     	S 1
	rozbory zajištěných plánů výroby                   	S 3
	rozpisky                               	S 3
	rozpisy operací                           	S 1
	rozpisy výrobních úkolů                       	S 5
	rozvrhy zásob práce                         	S 1
	řízení výrobního procesu                       	S 5
	směnové plány výroby a dílčí rozvrhy práce              	S 1
	soupisky                               	S 3
	tavební knihy                            	S 5
	tavební listy                            	S 3
	technická a výkresová dokumentace: viz "Hmotný investiční majetek"  	
	technické podmínky pro výrobu a přejímání (ukázky)          	A
	technologické postupy: viz "Technologie"               	
	úkolové listy a lístky                        	S 3
	úsporná opatření a výkazy - dlouhodobé a závažné           	A
	úspory ve výrobě běžné                        	S 5
	válcovací knihy                           	S 5
	válcovací listy                           	S 5
	výdejky                               	S 3
	výkazy spotřeby materiálu na výrobek                 	S 3
	výkazy výroby roční a delší                     	 A
	výrobní:                               	
			deníky                         S 5
			dispečink (deníky)                   S 2
			dokumentace: viz "Výrobní dokumentace"              	
			harmonogramy a listy                  S 3
		karty                              S 3
		knihy (ukázky)                         A
		metody a postupy (ukázky)                    A
		porady (zápisy)                         S 5
		praxe                              S 5
		programy, plány, výkazy a rozbory s komentáři roční a delší   A
		účty                              S 10
	výsledky tavebních zkoušek                      	S 3
	zadávací výrobní plány                        	S 1
	zakázkové listy                           	S 3
	zápisy koordinačních porad                      	S 5
	zápisy o zdržení                           	S 1
	záznamy jednorázových, denních a sledovaných jevů včetně       	
		provozních podkladů                       S 5
	záznamy o denních výkonech                      	S 1
	záznamy taveb a postupu tažení                    	S 1
	zmetky: viz "Zmetky"                         	
	změny plánu                             	S 5
	zprávy o závažných pokusech v provozu a pokusných výrobách      	A
	žádanky                               	S 1
	žíhací listy                             	S 1
Výrobky:                               	
	kvalita výrobků při skladování                    	S 5
	seznamy, katalogy, popisy, propagační materiály, fotografie     	
		výrobků organizace                       A
Výrobně technické pasporty organizace                 		A
Výrobní dokumentace:                         	
	informační soubory (soubory informací) pro konstrukční a techno-   	
		logickou přípravu výroby, o výrobcích a jejich vlastnostech   S 5
	konstrukční dokumentace (kromě výkresů) jako např. deníky,      	
		rozpisky, výpočty, výpočtové lístky, popisy, schémata, seznamy   	
		technických podmínek a náhradních dílů a částí, návody,       	
		odchylky a změny:                          	
		  k významným výrobkům řešených tvůrčím a objevným        	
		    způsobem                        A
		  k ostatním výrobkům                     S 10
	matrice (originály) výrobních výkresů: jako výkresy         	
	normy: viz "Normy"                          	
	receptáře a recepty (ukázky)                     	A
	technické podmínky (ukázky)                     	A
	technické popisy                           	A
	technologická dokumentace jako např. seznamy přípravků, nářadí    	
		a součástek, návodky, postupky, soupisky, listy materiálové,    	
		zaměstnanosti, kontrolní, pracovní návody, změnové řízení aj.  S 3
	technologické předpisy, návody, postupy:               	
		detailní                            S 10
		doklady závažných změn předpisů, návodů a postupů        A
		k významným výrobkům                      A
		k ostatním výrobkům                       S 10
	výkresy:                               	
		detailů                             S 5
		evidenční pomůcky výkresů (knihy, karty, listy, lístkovnice)    	
		  po vyřazení                         S 5
		montážní                            S 3
		nabídkové vlastních významných výrobků             A
		náčrty                             S 3
		návrhové                            S 5
		obrysové                            S 5
		operační                            S 3
		opravárenské (opravářské)                    S 5
		polotovarů                           S 1
		postupové                            S 3
		pro dopravu                           S 1
		pro uskladnění                         S 1
		provozní                            S 5
		rozměrové                            S 3
		sestavení (sestav)                       A
		schématické k významným výrobkům                A
		slepé                              S 3
		součástí                            S 5
		tabulkové                            S 5
		technologické                          S 3
			výrobní (dílenské)                   S 5
			duplikáty, kopie, snímky výkresů (pro provoz)      S
		ostatní                             S 5
		viz též "Výkresy"                          	
	výrobní knihy (ukázky)                        	A
	vývojové úkoly                            	S 5
Výrobní pomůcky, nářadí, přípravky                  		S 5
Výrobní program                            		A
Výrobní účtárna: viz "Účetní evidence"                	
Výroční:                               	
	schůze, zprávy apod.: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel  	
		a příslušné činnosti                        	
	zprávy organizace                          	A
Výrubnost - roční                           		A
Vyřazování:                              	
	motorových vozidel                          	S 5
	písemností: viz "Skartace"                      	
	viz též "Inventarizace"                       	
		za období roční a delší                     A
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Výsledovky                              		A
	viz též "Účetní evidence"                      	
Vysoké školy:                             	
	styk s nimi                             	V 5
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Výstavba: viz "Hmotný investiční majetek"               	
Výstavy: viz "Veletrhy a výstavy"                   	
Výstroj (požárníků, stráže apod. - veškeré písemnosti)        		S 5
Výstřižky z novin, časopisů apod.:                  	
	s informacemi o organizaci, její činnosti a zaměstnancích      	A
Výstupní:                               	
	kontrola (veškeré písemnosti)                    	S 5
	sestavy: viz "Výpočetní technika"                  	
Vysvědčení:                              	
	při odchodu: viz "Zaměstnanecké záležitosti"             	
	školní: viz "Školení"                        	
Výsypky (zásadní písemnosti)                     		V 5
Výtahy a zdviže (veškeré písemnosti)                 		S 5
Výtvarná rada - protokoly z jednání                  		A
Výtvarnictví průmyslové:                       	
	návrhy, ukázky, modely, realizace (ukázky)              	A
Vyúčtování:                              	
	cestovních účtů, honorářů, mezd, náhrad, nákladů, nákupů, odměn,   	
		poštovného, prací, přírůstků, služeb, telefonních poplatků, tržeb, 	
		úbytků, výdajů, záloh apod.                   S 5
Využívání kovového odpadu                       		S 5
Využívání zahraničních vědeckotechnických a ekonomických informací  	
		a dokumentací (včetně zásad)                  S 5
Vyvlastnění:                             	
	podkladové materiály                         	S 5
	rozhodnutí, výměry, dohody, odhady                  	A
Vývojové:                               	
	(časové) řady ukazatelů                       	A
	diagramy: viz "Výpočetní technika" a "Diagramy"           	
	studie a projekty                          	A
	úkoly výrobní                            	S 5
	viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti 	
Vývoz: viz "Obchodní činnost"                     	
Vývoz a dovoz stavebních kapacit                   		S 10
Výzdoba budov a místností                       		S 3
Výzkum: viz "Vědeckotechnická základna" a "Zkušebnictví"       	
Vyznamenání:                             	
	státní, resortní, oborová udělená organizaci, kolektivu zaměstnanců 	
		i jednotlivcům:                           	
		  návrhy, posudky, stanoviska                 S 5
		  dělení a evidence                      A
Vzdělávání: viz "Školení"                       	
Vzduch stlačený: viz "Energetika"                   	
Vzorkovnice vlastní                          		A
Vzorní zaměstnanci - jmenování                    		S 5
Vzorové studie a projekty:                      	
	stavební: viz "Hmotný investiční majetek"              	
	ostatní týkající se organizace a ovlivňující její činnost      	A
	jinak                                	S 5
Vzory a vzorky ochranné a průmyslové:                 	
	popisy, přihlášky, evidence, výkresy, udělení osvědčení a patentů,  	
		odměny                             A
Vzpomínky a pamětní záznamy týkající se organizace          	
	a osob, které se zúčastnily na jejím založení a rozvoji       	A