Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

O

Obálky:                                	
	v předepsaných případech nutno připojit k došlé písemnosti, jinak  	S
Obaly:                                	
	evidence, knihy vrácených obalů                   	S 3
	obalová technika                           	S 5
	reklamace                              	S 3
	ukázky obalů, etiket, návodů aj. vlastních výrobků          	A
	výkresová dokumentace obalů vlastních výrobků            	S 10
	vyúčtování záloh                           	S 5
	vývoj obalové techniky                        	S 5
	ostatní                               	S 5
Občerstvení zaměstnanců za ztížených pracovních podmínek       		S 5
Oběžníky:                               	
	podnikové a závodní (ukázky)                     	A
	cizí                                 	S 5
Oběžné prostředky                           		S 5
Obchodně technické služby:                      	
	přehledy a výkazy činnosti                      	S 5
Obchodní cesty: viz "Cesty služební"                 	
Obchodní činnost (dovoz, nákup, odbyt, prodej, vývoz, zásobování):  	
	adresáře obchodních organizací, dodavatelů, odběratelů        	S 5
	cenová agenda: viz "Ceny"                      	
	číselníky výrobků podniku vlastní                  	A
	devizová regulace dovozu                       	S 5
	dílčí dodávky                            	S 5
	dlouhodobé koncepce obchodních činností               	A
	dodací listy                             	S 5
	dodavatelskoodběratelské vztahy (DOV):                	
		průzkum kapacit                         S 5
		objednávky                           S 5
		protokoly a projednávání DOV                  S 5
		přípravná jednání                        S 5
		zápisy kontraktačních jednání                  S 5
	dohody: viz "Smlouvy"                        	
	dovoz a vývoz na úvěr                        	S 5
	dovoz a vývoz stavebních kapacit viz "Hmotný investiční majetek"   	
	evidence obalů                            	S 3
	evidence zakázek u expedice                     	S 3
	evidenční karty zakázek                       	S 3
	expediční příkazy a jiné expediční doklady              	S 3
	faktury                               	S 10
	gesce nákupního programu                       	S 5
	hmotné bilance výrobků a surovin pro odbyt              	S 5
	informační soubory a informace obchodní, obchodně ekonomické,    	
		dovozní, nákupní, odbytové, prodejní, vývozní a zásobovací   S 5
	karty reklamací                           	S 5
	katalog výrobků a zboží vlastní                   	A
	knihy dodávek, hospodářských smluv, nákupní, zakázek         	S 5
	knihy faktur                             	S 10
	knihy objednávek, expediční                     	S 3
	kompenzační obchody                         	S 5
	koncepce obchodní činnosti                      	S 5
	konsignace                              	S 3
	kontejnerizace - písemnosti o zavádění aj.              	S 5
	kontingentace                            	S 5
	kumulace (rozpisy dodávek a zakázek)                 	S 3
	likvidace pohledávek a závazků                    	S 5
	limity dovozu                            	S 5
	listy: dodací, ložní, limitní                    	S 5
	nabídky                               	S 5
	náhradní díly                            	S 5
	nákladní listy                            	S 5
	nákupní listy, knihy, programy                    	S 5
	návěští                               	S 5
	návrhy na celní řízení                        	S 5
	návrhy na dovoz                           	S 5
	obalová technika                           	S 5
	obchodní spojení a styk (zásadní písemnosti)             	A
	objednací návrhy                           	S 3
	objednací lístky a žádanky                      	S 1
	odběratelské smlouvy                         	S 5
	odbytová kalkulace                          	S 5
	odesílací návěští                          	S 5
	penále                                	S 5
	poptávky                               	S 3
	potvrzení (přijetí) objednávek                    	S 3
	požadavky nákupu                           	S 5
	prodejní a platební podmínky                     	S 5
	prodejny:                              	
		zřizování, organizace a činnost prodejen            S 5
	propagace obchodní (fotografie, prospekty, inzerce, katalogy,    	
		letáky, plakáty, reklamy, vzorkovnice, vzorky):           	
		  vlastní                           A
		  ostatní                           S 3
	propagační akce:                           	
		náměty, návrhy, realizace (ukázky)               A
	provize                               	S 5
	průvodní doklady                           	S 3
	průzkum trhu (zásadní písemnosti)                  	A
	příjemky                               	S 5
	realizace obchodních smluv                      	S 5
	reklama: viz "Propagace, propagační materiály a dokumentace"     	
	reklamace                              	S 5
	rozbory obchodní činnosti a DOV                   	S 5
	rozpisy dodávek a zakázek                      	S 3
	sazebníky                              	S 5
	servisní služby                           	S 5
	seznamy dodavatelů a odběratelů                   	S 5
	situační zprávy o nákupních a prodejních možnostech         	S 5
	skladová agenda: viz "Sklady a skladové hospodářství"        	
	smlouvy (dohody, úmluvy, ujednání) hospodářské:           	
		dodavatelské a odběratelské realizované závažného významu    A
		ostatní písemnosti                       S 5
	soupisy:                               	
		materiálových zásob                       S 5
		nevyřízených zakázek a jiné pomocné               S 3
	spory obchodní: viz "Právní záležitosti"               	
	statistika a výkaznictví: viz "Statistiky" a "Výkazy"        	
	styk a spolupráce s dodavateli a odběrateli, s orgány a organizacemi 	
		zahraničního obchodu:                        	
		  písemnosti ovlivňující činnost organizace          A
		  ostatní písemnosti                     S 5
	účetní agenda: viz "Účetnictví"                   	
	upomínky                               	S 3
	urgence                               	S 5
	úvěry dovozného                           	S 5
	veletrhy a výstavy:                         	
		ocenění, uznání a vyznamenání orgnizace             A
		příprava expozic                        S 5
		závažné písemnosti o účasti organizace             A
		ostatní písemnosti                       S 5
	výdejky                               	S 5
	vyhodnocení obchodních nabídek                    	S 5
	vzorkovnice vlastní                         	A
	zakázková kartotéka                         	S 3
	zakázkové listy                           	S 3
	zakázky (nákup i prodej, dovoz i vývoz) s průvodními doklady:    	
		velkých nebo technicky významných investičních celků      A
	ostatní písemnosti                          	S 3
	zasílací listy                            	S 3
	zásobníky                              	S 5
	zásobování vnitřního trhu                      	S 5
	závěsné štítky                            	S 3
	záznamy:                               	
		objednávky                           S 3
		z jednání s obchodními partnery                 S 5
	zdržné:                               	
		záznamy a výkazy                        S 1
		vyúčtování                           S 5
	viz též "Odbyt" a "Zásoby, zásobování"                	
Obchodní komora:                           	
	výměry, osvědčení                          	A
	ostatní písemnosti                          	S 3
Obchodní rejstřík (výpisy, zápisy)                  		A
Obchodní smlouvy: viz "Obchodní činnost"               	
Objednávky:                              	
	investiční                              	S 5
	objednací knihy, záznamy objednávek, návrhy             	S 5
	objednací listy, žádanky                       	S 1
	obchodní a provozní                         	S 3
	v rámci podniku                           	S 1
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Objevy: viz "Vynálezy"                        	
Obratová daň: viz "Daně, dávky a poplatky"              	
Obratový fond: viz "Fondy"                      	
Oceňování (odhady):                          	
	majetku, nemovitostí, velkých a významných investic, škod      	
		a nehod velkého rozsahu                     A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Odběratelé:                              	
	adresáře odběratelů                         	S 5
	seznamy odběratelů                          	S 5
	viz též "Obchodní činnost"                      	
Odběratelské vztahy: viz "Obchodní činnost"              	
Odběrní a přídělové listy a poukázky                 		S 1
Odborná stanoviska a posudky: viz "Oponentní řízení, posudky"     	
Odborné poradní orgány (výbory, rady, komise): viz "Poradní orgány"  	
Odborové hnutí, odbory: viz samostatné směrnice o spisové službě   	
		a skartačním řízení v orgánech odborů                	
Odbyt: viz "Obchodní činnost"                     	
Odečítací listy energetické                      		S 1
Odesílací návěští                           		S 5
Odhady: viz "Oceňování"                        	
Odlučné (veškeré písemnosti)                     		S 3
Odměny: viz "Mzdy a platy"                      	
Odpady a jejich evidence:                       	
	doklady k žádosti o udělení souhlasu k dovozu (vývozu) odpadů    	S 5
	doklady k žádosti o udělení souhlasu s tranzitní přepravou odpadů  	S 5
	evidence přepravovaných nebezpečných odpadů             	S 5
	evidence o umístění odpadů na skládkách               	S 10
	evidenční a identifikační listy zvláštních a nebezpečných odpadů   	S 10
	kopie faktur za zneškodňování odpadu a za dopravu          	S 10
	plány odpadového hospodářství (po ztrátě platnosti) - ukázky     	S 5
	plány opatření v případě havárií, předpisy pro zacházení se závad-  	
		nými látkami v provozech                    A
	pokuty:                               	
		kopie plateb                          S 10
		rozhodnutí správních orgánů v závažných případech        A
		ostatní písemnosti                       S 5
	rozhodnutí, povolení správních orgánů:                	
		v závažných případech                      A
		ostatní písemnosti                       S 10
	smlouvy o dílo s externími organizacemi (po ztrátě platnosti)    	S 10
	statistiky, výkazy o likvidaci:                   	
		roční                              A
		za období kratší než rok                    S 5
	voda, ovzduší:                            	
		evidence zdrojů znečišťování ovzduší              S 5
		povodňové plány (ukázky)                    A
		provozní evidence čistírny odpadních vod            S 5
		provozní řády odlučovacích zařízení               A
		rozbory vod                           S 5
		smlouvy na dodávku pitné a užitkové vody a vypouštění        	
		  do veřejné kanalizace (po ztrátě platnosti)         S 5
		technická dokumentace čistíren odpadních vod          A
		technologické instrukce, provozní řády k zařízením upravujícím   	
		  kvalitu vod                         A
		vodohospodářská povolení, rozhodnutí správních orgánů        	
		  (po ztrátě platnosti)                    A
		vodohospodářské posudky k investičním záměrům,           	
		  rekonstrukcím (po vydání kolaudace)             S
		vnitropodniková korespondence, kopie příkazů týkajících       	
		  se ovzduší, vody, odpadů                  S 10
		výpočet a přiznání poplatků za znečišťování ovzduší, registr    	
		  emisí zdrojů znečišťování                  S 10
		zprávy z měření emisí                      S 10
		žádosti organizací k úhradě škod na zemědělské a lesní výrobě    	
		  vlivem exhalací                       S 10
	ostatní písemnosti                          	S 5
Odpisy:                                	
	pohledávky                              	S 5
	přehledy odpisů (operativní evidence)                	S 2
	významných investic (protokoly)                   	A
	základních prostředků a PPS protokoly                	S 5
	zásob nerostných surovin                       	A
Odpočty (inventarizační, montážní, služebních cest, účtárenské aj.)  		S 5
Odškodnění: viz "Náhrady škody"                    	
Odúčtování: viz "Odpočty"                       	
Odvodňování:                             	
	bezpečnostní opatření v blízkosti zvodněných horizontů        	A
	projektová dokumentace                        	A
	realizace bezpečnostních opatření                  	A
Odvody: viz "Daně, dávky a poplatky"                 	
Odvolání (rekursy):                          	
	ve významných a závažných sporech                  	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Právní záležitosti"                     	
Odznaky (ukázky)                           		A
Ochrana organizace:                          	
	evidence výstroje a střeliva                     	S 5
	knihy denních hlášení a rozvrhy strážních služeb           	S 5
	knihy vozů                              	S 5
	návštěvní listy                           	S 3
	povolení vstupu, propustky, průchody vrátnicí, služební pověření   	S 3
	protokoly a šetření o krádežích a závadách z hlediska organizace   	S 5
	předpisy pro zavádění služeb strážných a vrátných včetně provádění  	S 5
	rozvrh služeb                            	S 5
	služební průkazy členů závodní stráže a bezpečnostních služeb    	S 3
	zápisy kontrol, bezpečnostní opatření                	S 5
	záznamy o účasti členů závodní stráže na ostrých střelbách      	S 3
Ochrana povrchu před účinky dolování (závažné písemnosti)       		A
Ochrana požární: viz "Požární ochrana"                	
Ochrana přírody: viz "Životní prostředí"               		
Ochrana utajovaných písemností                    		S 5
Ochrana zdraví: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"      	
		a "Zdravotnictví"                          	
Ochrana životního prostředí: viz "Životní prostředí"         	
Ochranné pilíře (závažné písemnosti)                 		A
Ochranné pomůcky                           		S 5
Ochranné známky:                           	
	popisy, výkresy, štočky, osvědčení, výpisy ze známkového rejstříku  	
		a další závažné dokumenty                    A
	výměry (certifikáty)                         	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Operace na mezibankovním trhu                     		S 5
Operativní:                              	
	evidence: viz "Účetní evidence"                   	
	hlášení o plnění plánu                        	S 1
	kontroly a evidence                         	S 5
	plány a rozpisy plánů                        	S 5
	porady: viz "Porady"                         	
	řízení společnosti:                         	
		korespondence s orgány státní správy (zásadní písemnosti)    A
		podnikové směrnice, příkazy ředitele, další řídící akty     A
		vztah k pobočkám, dceřinným společnostem, společným         	
		  podnikům, vnitřním podnikatelským jednotkám a zastoupením    	
		  v tuzemsku a v zahraničí (zásadní písemnosti)        A
		vztah k vyšším řídícím článkům (zásadní písemnosti)       A
		zápisy z porad vedení                      A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Opisy                                 		S 3
Oponentní (expertízní, posuzovací a schvalovací) řízení a posudky:  	
	ve významných případech                       	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Oprávky (u PPS)                            		S 3
Opravné zápisy (evidence)                       		S 5
Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti             		A
Opravy:                                	
	generální (veškeré písemnosti)                    	S 5
	investiční (zajištění rozsáhlých oprav): viz "Hmotný         	
		investiční majetek"                         	
	kalkulace oprav                           	S 3
	knihy oprav                             	S 5
	kontrola účelnosti prováděných oprav                 	S 3
	objednací lístky, žádanky, převodky, úvěrovky, opravenky       	S 1
	odváděcí lístky a doklady a výkazy hotových oprav          	S 1
	plánování oprav                           	S 3
	provedení oprav                           	S 3
	sledování oprav pro jednotlivá řízení                	S 3
	ukazatelé oprav (výkazy)                       	S 3
	závady v kvalitě oprav                        	S 3
	záznamní listy oprav                         	S 3
	viz též "Údržba"                           	
Organizace společenské: viz "Společenské organizace"         	
Organizace a technika řízení:                     	
	delimitace činností v rámci organizace                	A
	evidence a kategorizace podřízených organizací            	A
	koncepce, plán a pravidla řízení                   	A
	organizační:                             	
		oběžníky                            A
		projekty                            A
		řády, statuty, schémata a směrnice vlastní           A
	kontrola a realizace organizačních opatření             	S 5
	metodika řízení                           	S 5
	opatření ke snižování, resp. regulaci vývoje THP           	S 3
	organizační:                             	
		technika (opatřování, evidence, vyřazování)          	S 5
	podklady k organizačním normám                    	S 5
	podpisové vzory                           	S 5
	popisy prací a funkcí                        	S 5
	prognostické práce vědeckotechnického rozvoje            	A
	projekty k mechanizaci a automatizaci jednotlivých agend       	A
	přehledy platných norem organizace                  	S 5
	rozhodnutí, výměry a dohody o zřizování, slučování, rozšiřování,   	
		rozdělování, převodech a rušení organizací           A
	vzory formulářů a otisky razítek organizace             	A
	zásady integrace soustavy řízení                   	S 3
	zprávy o organizačních úpravách, prověrkách             	S 5
Organizace vědeckovýzkumné základny (VVZ):              	
	prognózy a koncepce rozvoje VVZ                   	A
	organizační struktura VVZ                      	A
	zřizování a registrace pracovišť VVZ                 	A
Ormig: viz "Rozmnožování"                       	
Osnovy:                                	
	účetní                                	S 5
	účtové (rozvrhy)                           	S 5
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Osobní agenda: viz "Zaměstnanecké záležitosti"            	
Ostraha v podnicích: viz "Ochrana organizace"             	
Osvědčení:                              	
	ochranných vzorů, vzorků, známek, vynálezů, patentů         	
		a průmyslových vzorů                      A
	o jakosti a vhodnosti výrobků organizace               	A
	typová osvědčení                           	S 5
Otisky razítek podniku a jeho předchůdců               		A
Oznámení zaměstnanců: viz "Kontrola"