Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

T

Tabulky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Tajné písemnosti: viz "Utajované písemnosti"                          	
Tachymetrické zápisníky                                               		S 3
Tarifně kvalifikační katalog, předpisy: viz "Mzdy a platy"            	
Tarify:                                                               	
	akviziční dohody                                                     	A
	statistické přehledy o přepravě podle tarifů                         	A
	tarifní podmínky a sazby pro přepravu cestujících, zavazadel,        	
		spěšnin a zboží, kontejnerů                                     A
	tarifní soustava (mzdové, platové, prémiové a úkolové předpisy,      	
		řády a katalogy) vlastní i cizí závazné pro organizaci          A
	závodní dopravy                                                      	S 5
	zápisy z tarifních výborů                                            	S 5
	změny a doplňky k tarifům                                            	S 3
	žádosti o výjimky z tarifů                                           	S 3
	ostatní                                                              	S 1
Tavby:                                                                	
	analýzy odpichů                                                      	S 1
	rekapitulace taveb                                                   	A
	tavební knihy                                                        	S 5
	tavební listy                                                        	S 3
	tavební povolenky                                                    	S 1
	výsledky tavebních zkoušek                                           	S 3
	záznamy taveb                                                        	S 1
	žíhací lístky                                                        	S 1
Technická:                                                            	
	dokumentace: viz "Hmotný investiční majetek" a "Výrobní              	
		dokumentace"                                                        	
	kontrola strojů a zařízení                                           	S 10
	kontrola včetně vstupní a výstupní                                   	S 5
	periodika, časopisy a publikace vlastní (dva výtisky)                	A
	připravenost vozového parku                                          	S 5
	racionalizace v projektové činnosti                                  	S 5
	spisovna: viz "Spisová služba"                                       	
	spolupráce: viz "Vědeckotechnická spolupráce"                        	
	tvořivost (ukázky)                                                   	A
Technické:                                                            	
	informace: viz "Vědecké, technické a ekonomické informace"           	
	normy: viz "Normy"                                                   	
	podmínky                                                             	S 5
	popisy zboží a výrobků organizace                                    	A
	posudky, studie, zprávy:                                             	
		závažné k významným jevům a akcím                               A
		ostatní k projektům a stavbám viz "Hmotný investiční majetek"       	
		ostatní                                                         S 5
	rozbory: viz "Rozbory"                                               	
	služby (veškeré písemnosti)                                          	S 5
	výkresy: viz "Hmotný investiční majetek"                             	
Technickoorganizační opatření:                                        	
	závažná a závazná pro celou organizaci                               	A
	dílčí a ostatní                                                      	S 5
Technický rozvoj (TR):                                                	
	dlouhodobé, výhledové plány TR včetně zpráv o realizaci              	A
	dokumentace a evidence akcí TR                                       	A
	náměty a podněty                                                     	S 5
	plány a úkoly TR na období roční a delší                             	A
	popisy nových metod práce zlepšovatelů, vynálezců, významných        	
		zaměstnanců a jejich výsledky (ukázky)                          A
	prognózy a koncepce TR                                               	A
	prověrky TR (souhrnné hodnocení, rozbory, závěry)                    	A
	realizace plánů TR (souhrnné přehledy, výkazy, zprávy a stanoviska)  	A
	rozpisy plánů TR                                                     	S 5
	rozvojové studie a významné projekty                                 	A
	významné studie zpracované na objednávku externě pro různé           	
		oblasti činnosti organizace (ekologie, ekonomika,  marketing,       	
		výzkum atd.)                                                    A
	zásadní písemnosti o zavádění nových technologických postupů,        	
		nových výrobků, výsledků výzkumu do praxe, technicko-               	
		organizačních opatření a výrobních programů                     A
Technický výzkum: viz "Vědeckovýzkumná základna"                      	
Technika automatizační: viz "Výpočetní technika"                      	
Technologie:                                                          	
	detailní technologické výrobní postupy a předpisy                    	S 3
	podklady pro technologické projekty                                  	S 2
	receptáře - ukázky                                                   	A
	technologické instrukce, přepisy, receptury, návody, postupy         	
		(včetně vlastních norem) a závažné změny výrobních postupů      A
	technologický průzkum                                                	S 5
	změnové návrhy a příkazy běžné                                       	S 5
	viz též "Výroba" a "Výrobní dokumentace"                             	
Telefon: viz "Pošta"                                                  	
Telegramy: viz "Dálnopisy a telegramy" a "Pošta"                      	
Televize: viz "Sdělovací prostředky"                                  	
Tématické úkoly: viz "Vědeckovýzkumná základna"                       	
Tělovýchova: viz "Společenské organizace"                             	
Tisk:                                                                 	
	články a příspěvky zaměstnanců                                       	A
	články o vlastních zaměstnancích                                     	A
	pamětní a jubilejní tisky                                            	A
	tiskové konference                                                   	A
	tiskoviny, periodika a publikace vlastní                             	A
	vlastní příležitostné tisky                                          	A
	výstřižky týkající se organizace                                     	A
	významné informace poskytované sdělovacím prostředkům                	A
	závodní časopis (dva výtisky)                                        	A
	ostatní                                                              	S 5
	viz též "Sdělovací prostředky"                                       	
Tiskopisy:                                                            	
	agenda centrálně skladovaných tiskopisů                              	S 3
	tiskopisy vlastní (ukázky)                                           	A
Tlakové nádoby (atesty po vyřazení)                                   		S 1
Toleranční protokoly                                                  		S 3
Trakční vedení:                                                       	
	dokumentace trakčních vedení                                         	A
	evidence o kontrolách                                                	S 10
	údržba                                                               	S 3
Traťové hospodářství:                                                 	
	dokumentace tratí                                                    	A
	mechanizace kolejových prací                                         	S 3
	nápravové tlaky na železničních tratích                              	S 10
	následky živelních pohrom na základních prostředcích                 	V 5
	přeložky železničních tratí                                          	A
	údržba tratí a přestavby                                             	S 3
Trestní záležitosti:                                                  	
	závažná trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly                   	
		a rozhodnutí ve věcech trestních                                A
Trh: viz "Obchodní činnost"                                           	
Trhací práce:                                                         	
	dokumentace o skladech výbušnin                                      	A
	evidence výbušnin                                                    	S 5
	kniha dispozice trhacích prací                                       	S 10
	kontrola průběhu trhacích prací                                      	S 3
Trhové smlouvy                                                        		A
Trusty a monopoly zahraniční:                                         	
	smlouvy, ujednání s účastí organizace                                	A
Tržby (veškeré písemnosti)                                            		S 5
Tvarové číslování (výkresy)                                           		S 5
Tvorba:                                                               	
	cenová: viz "Ceny"                                                   	
	životního prostředí: viz "Životní prostředí"                         	
Typizace:                                                             	
	hlášení a zprávy roční                                               	A
	návrhy na normalizaci a unifikaci                                    	S 3
	návrhy na typizaci výrobků                                           	S 3
	plány a studie výhledové                                             	S 10
	přehledy, evidence                                                   	S 5
	technicko organizační opatření                                       	S 5
	typizační směrnice a předpisy vlastní                                	A
	typizační studie a projekty                                          	S 10
	typové projekty a podklady (ukázky)                                  	A