Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

T

Tabulky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Tajné písemnosti: viz "Utajované písemnosti"             	
Tachymetrické zápisníky                        		S 3
Tarifně kvalifikační katalog, předpisy: viz "Mzdy a platy"      	
Tarify:                                	
	akviziční dohody                           	A
	statistické přehledy o přepravě podle tarifů             	A
	tarifní podmínky a sazby pro přepravu cestujících, zavazadel,    	
		spěšnin a zboží, kontejnerů                   A
	tarifní soustava (mzdové, platové, prémiové a úkolové předpisy,   	
		řády a katalogy) vlastní i cizí závazné pro organizaci     A
	závodní dopravy                           	S 5
	zápisy z tarifních výborů                      	S 5
	změny a doplňky k tarifům                      	S 3
	žádosti o výjimky z tarifů                      	S 3
	ostatní                               	S 1
Tavby:                                	
	analýzy odpichů                           	S 1
	rekapitulace taveb                          	A
	tavební knihy                            	S 5
	tavební listy                            	S 3
	tavební povolenky                          	S 1
	výsledky tavebních zkoušek                      	S 3
	záznamy taveb                            	S 1
	žíhací lístky                            	S 1
Technická:                              	
	dokumentace: viz "Hmotný investiční majetek" a "Výrobní       	
		dokumentace"                            	
	kontrola strojů a zařízení                      	S 10
	kontrola včetně vstupní a výstupní                  	S 5
	periodika, časopisy a publikace vlastní (dva výtisky)        	A
	připravenost vozového parku                     	S 5
	racionalizace v projektové činnosti                 	S 5
	spisovna: viz "Spisová služba"                    	
	spolupráce: viz "Vědeckotechnická spolupráce"            	
	tvořivost (ukázky)                          	A
Technické:                              	
	informace: viz "Vědecké, technické a ekonomické informace"      	
	normy: viz "Normy"                          	
	podmínky                               	S 5
	popisy zboží a výrobků organizace                  	A
	posudky, studie, zprávy:                       	
		závažné k významným jevům a akcím                A
		ostatní k projektům a stavbám viz "Hmotný investiční majetek"    	
		ostatní                             S 5
	rozbory: viz "Rozbory"                        	
	služby (veškeré písemnosti)                     	S 5
	výkresy: viz "Hmotný investiční majetek"               	
Technickoorganizační opatření:                    	
	závažná a závazná pro celou organizaci                	A
	dílčí a ostatní                           	S 5
Technický rozvoj (TR):                        	
	dlouhodobé, výhledové plány TR včetně zpráv o realizaci       	A
	dokumentace a evidence akcí TR                    	A
	náměty a podněty                           	S 5
	plány a úkoly TR na období roční a delší               	A
	popisy nových metod práce zlepšovatelů, vynálezců, významných    	
		zaměstnanců a jejich výsledky (ukázky)             A
	prognózy a koncepce TR                        	A
	prověrky TR (souhrnné hodnocení, rozbory, závěry)          	A
	realizace plánů TR (souhrnné přehledy, výkazy, zprávy a stanoviska) 	A
	rozpisy plánů TR                           	S 5
	rozvojové studie a významné projekty                 	A
	významné studie zpracované na objednávku externě pro různé      	
		oblasti činnosti organizace (ekologie, ekonomika, marketing,    	
		výzkum atd.)                          A
	zásadní písemnosti o zavádění nových technologických postupů,    	
		nových výrobků, výsledků výzkumu do praxe, technicko-        	
		organizačních opatření a výrobních programů           A
Technický výzkum: viz "Vědeckovýzkumná základna"           	
Technika automatizační: viz "Výpočetní technika"           	
Technologie:                             	
	detailní technologické výrobní postupy a předpisy          	S 3
	podklady pro technologické projekty                 	S 2
	receptáře - ukázky                          	A
	technologické instrukce, přepisy, receptury, návody, postupy     	
		(včetně vlastních norem) a závažné změny výrobních postupů   A
	technologický průzkum                        	S 5
	změnové návrhy a příkazy běžné                    	S 5
	viz též "Výroba" a "Výrobní dokumentace"               	
Telefon: viz "Pošta"                         	
Telegramy: viz "Dálnopisy a telegramy" a "Pošta"           	
Televize: viz "Sdělovací prostředky"                 	
Tématické úkoly: viz "Vědeckovýzkumná základna"            	
Tělovýchova: viz "Společenské organizace"               	
Tisk:                                 	
	články a příspěvky zaměstnanců                    	A
	články o vlastních zaměstnancích                   	A
	pamětní a jubilejní tisky                      	A
	tiskové konference                          	A
	tiskoviny, periodika a publikace vlastní               	A
	vlastní příležitostné tisky                     	A
	výstřižky týkající se organizace                   	A
	významné informace poskytované sdělovacím prostředkům        	A
	závodní časopis (dva výtisky)                    	A
	ostatní                               	S 5
	viz též "Sdělovací prostředky"                    	
Tiskopisy:                              	
	agenda centrálně skladovaných tiskopisů               	S 3
	tiskopisy vlastní (ukázky)                      	A
Tlakové nádoby (atesty po vyřazení)                  		S 1
Toleranční protokoly                         		S 3
Trakční vedení:                            	
	dokumentace trakčních vedení                     	A
	evidence o kontrolách                        	S 10
	údržba                                	S 3
Traťové hospodářství:                         	
	dokumentace tratí                          	A
	mechanizace kolejových prací                     	S 3
	nápravové tlaky na železničních tratích               	S 10
	následky živelních pohrom na základních prostředcích         	V 5
	přeložky železničních tratí                     	A
	údržba tratí a přestavby                       	S 3
Trestní záležitosti:                         	
	závažná trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly          	
		a rozhodnutí ve věcech trestních                A
Trh: viz "Obchodní činnost"                      	
Trhací práce:                             	
	dokumentace o skladech výbušnin                   	A
	evidence výbušnin                          	S 5
	kniha dispozice trhacích prací                    	S 10
	kontrola průběhu trhacích prací                   	S 3
Trhové smlouvy                            		A
Trusty a monopoly zahraniční:                     	
	smlouvy, ujednání s účastí organizace                	A
Tržby (veškeré písemnosti)                      		S 5
Tvarové číslování (výkresy)                      		S 5
Tvorba:                                	
	cenová: viz "Ceny"                          	
	životního prostředí: viz "Životní prostředí"             	
Typizace:                               	
	hlášení a zprávy roční                        	A
	návrhy na normalizaci a unifikaci                  	S 3
	návrhy na typizaci výrobků                      	S 3
	plány a studie výhledové                       	S 10
	přehledy, evidence                          	S 5
	technicko organizační opatření                    	S 5
	typizační směrnice a předpisy vlastní                	A
	typizační studie a projekty                     	S 10
	typové projekty a podklady (ukázky)                 	A