Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

F

Faktury:                               	
	podléhající zákonu o dani z přidané hodnoty             	S 10
	došlé a odeslané                           	S 5
	duplicitní a matrice                         	S 1
	knihy (deníky) faktur                        	S 10
	konsignace a evidence                        	S 5
	saldokonta dodavatelů a odběratelů                  	S 5
	vnitropodnikové                           	S 5
	investiční                              	S 10
	viz též "Obchodní činnost"                      	
Festivaly divadelní, filmové , hudební aj. pořádané organizací    	
	(mezinárodní a tuzemské):                      	
		smlouvy a souhrnné zprávy                    A
		ostatní písemnosti                       S 5
Filmy a fotografie:                          	
	instruktážní a propagační, vzniklé v podniku             	A
Finance, financování:                         	
	devizové hospodaření (požadavky, příděly, přihlášky, výkazy)     	S 5
	evidence o vytvářených rezervách ve finančním plánu         	V 5
	evidence stavu a splátek zápůjček a pohledávek            	S 10
	finanční a devizový plán, plán akumulace:              	
		na období kratší než roční                   S 5
		za období roční a delší                     A
	finanční disciplína (písemnosti o závažných případech)        	A
	finanční rozpočet zahraničních akcí v rámci ČIS           	A
	finanční styk s podřízenými podniky                 	S 5
	finanční zdroje (zásadní písemnosti)                 	A
	hospodářské smlouvy                         	S 5
	kapitálová účast v jiných obchodních společnostech          	
		(zásadní písemnosti)                      A
	likvidace pohledávek a závazků, styk s dodavateli          	S 5
	odhady a oceňování majetku větší hodnoty               	A
	roční výkazy a bilance (včetně příloh)                	A
	smlouvy o účasti a financování                    	A
	souhrnné přehledy finančního a devizového zabezpečení        	
		mezinárodního styku organizace                 A
	soupisy a změny kmenového jmění a majetkové podstaty         	A
	styk s bankami (běžná korespondence)                 	S 5
	výkazy o plnění finančního plánu, akumulace, odvodu zisku      	
		a stavu hospodaření:                        	
		  za období kratší než roční                 S 5
		  za období roční a delší                   A
	vymáhání, likvidace pohledávek a závazků               	S 5
	výměry:                               	
		poplatků, daní a dávek                     S 5
	zásadní písemnosti o financování organizace, finančních zdrojích,  	
		povolení o změnách úvěru                    A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Fondy", "Pokladna", "Rozpočty" a "Účetnictví"        	
Finanční a materiálové zabezpečení výzkumu a vývoje:         	
	financování organizací vědeckovýzkumné základny           	V 5
	financování úkolů (činnosti výzkumu a vývoje)            	V 5
	investiční výstavba vědeckovýzkumné základny             	A
	plány devizových prostředků                     	S 5
	prostředky a licence                         	S 5
	roční zprávy o financování                      	A
Finanční nástroje v zahraničním obchodě:               	
	dlouhodobé přehledy finančního krytí zahraničních styků       	A
	fondy, odvody do centralizovaných finančních prostředků       	
		a přídělů z nich                        A
	rozpočty zahraničních akcí v rámci ČIS                	A
Fluktuace                               		S 5
Fondy:                                	
	archivní: viz "Archivnictví"                     	
	bytové: viz "Byty"                          	
	finanční (základní, obratové, ředitelské, FKSP, mezd a odměn,    	
		pobídkové, pro financování investic, výstavby apod.):        	
		  písemnosti o tvorbě (příděly, dotace, převody, příspěvky,    	
		  evidence, stanovení a změny, půjčky a odvody, čerpání, výkazy, 	
		  zprávy, přehledy, o stavu                  S 5
	knihovní: viz "Knihovny"                       	
	likvidační                              	A
	mzdové: viz "Mzdy a platy"                      	
	národní obnovy (FNO) a znárodněného hospodářství (FZH):       	
		písemnosti FNO a FZH mohou být vyřazeny pouze se souhlasem     	
		  federálního ministerstva financí                	
	podnikový fond zaměstnanců - roční zprávy o čerpání         	S 5
	podpůrné a pojišťovací po likvidaci (smlouvy, stanovy, seznamy    	
		členů, zápisy schůzí představenstev a valných hromad, roční     	
		závěrky a seznamy prostředků, výroční zprávy a přehledy       	
		o činnosti)                           A
	reprezentační                            	S 5
	viz též "Finance, financování"                    	
Fonografické záznamy: viz "Zvukové záznamy"              	
Formuláře tiskopisů vlastní (dva výtisky - ukázky)          		A
Fotografie a filmy vzniklé v organizaci                		A
Fotogrammetrie letecká a pozemní:                   	
	podklady, fotodesky, rematrice                    	S 5
Fotokopie:                              	
	pokud nahrazují originál                       	A
	ostatní písemnosti v řádném skartačním řízení            	S 3
Funkce veřejné:                            	
	členství a účast v mezinárodních organizacích            	A
	listiny uvolňující zaměstnance                    	A
	výkon funkcí poslaneckých, vládních rezortních, státních       	V 5
	zprávy o činnosti vedoucích zaměstnanců ve funkcích mimo       	
		organizaci                           A
	ostatní veřejná činnost a členství                  	V 5
Funkční:                               	
	katalogy                               	A
	zařazování pracovníků:                        	
		dekrety a obdobné písemnosti vedoucích a významných         	
		  zaměstnanců                         A
	ostatní pracovníci                          	S 5
Fúze (usnesení o fúzi, smlouvy, protokoly)              		A