Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

K

Kádry, kádrové záležitosti: viz "Zaměstnanecké záležitosti"      	
Kalkulace:                              	
	kalkulační doklady k cenám, normám, normativům a sazebníkům     	S 5
	lístky                                	S 1
	listy cenové                             	S 5
	listy projektové                           	S 5
	listy ostatní                            	S 3
	náklady a ceny                            	S 5
	roční výsledné kalkulace výrobků                   	A
	rozpisky                               	S 3
	sborníky                               	S 5
	výkazy výroby                            	S 3
	vzorce                                	S 5
	operativní kalkulace                         	S 5
	oznámení o změnách kalkulačních dat                 	S 3
	výsledky kalkulací včetně předběžných:                	
		cenových                            S 5
		náhradních dílů, oprav, poruch, prostojů a výrobních      S 3
		odbytových                           S 5
		operativních, orientačních a směrných              S 5
		ostatní                             S 3
	viz též "Účetnictví"                         	
Kalorimetrické ztráty (výpočty)                    		S 5
Kalorimetry (záznamy)                         		S 1
Kanalizace:                              	
	kolaudační a vodoprávní výměry                    	A
	kopie plánů nenahrazují-li originály                 	S 3
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Kancelářské:                             	
	řády                                 	A
	stroje, potřeby a zařízení                      	S 5
Kantýny: viz "Závodní jídelny"                    	
Kapacitní normy:                           	
	propočty                               	S 5
	viz též "Normy"                           	
Kapacity:                               	
	projektové - regulace rozvoje                    	S 10
	stavební - dovoz a vývoz                       	S 10
	využití výrobních kapacit                      	S 5
	vytížení strojních kapacit                      	S 5
Kapitál kmenový:                           	
	seznamy akcií a účastníků                      	A
	účasti (stanovení, změny, smlouvy)                  	A
Kárná komise:                             	
	zápisy a rozhodnutí                         	S 10
Kárná opatření:                            	
	v závažných případech                        	A
	ostatní                               	S 5
Kárná řízení                             		S 5
Kartely (ujednání, smlouvy, jejich změny)               		A
Kartotéky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Karty: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Katalogy všeho druhu vlastní                     		A
Katastrální mapy:                           	
	s vyobrazením organizace                       	A
	ostatní písemnosti                          	S
	viz též "Mapy, plány a výkresy"                   	
Kauce:                                	
	depozitní listy, kauční prohlášení                  	S 5
Klasifikace materiálu:                        	
	evidence číselných řad                        	S 5
	metodiky tvorby číselníků                      	S 5
	návrhy číselníků                           	S 5
Klasifikace zaměstnanců:                       	
	klasifikační předpisy pro aprobaci                  	S 5
	jako součást osobního spisu                     	S 45
	(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 20 let)	
Klíč k úhradě poplatků za znečištění povrchových vod         		S 3
Kluby závodní:                            	
	přehledy o činnosti                         	A
	statuty                               	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Daně, dávky, poplatky" a "Účetnictví"            	
Kmenové jmění:                            	
	listy (pasporty) podniku                       	A
	pasporty strojů a zařízení po vyřazení                	S 5
	stanovení, výpočty a změny                      	A
	ostatní                               	S 5
Kmenové knihy vozů                          		S 5
Knihovny:                               	
	deníky odborné literatury                      	S 5
	evidence přírůstků                          	S 3
	metodická činnost                          	S 5
	plány činnosti                            	S 5
	protokoly o výsledku revize knihovních fondů             	S 5
	přehledy o činnosti a provozu za období kratší než roční       	S 1
	seznamy, katalogy (po ztrátě provozní upotřebitelnosti)       	S 5
	soupisy knih, knižní fondy, inventáře, inventární karty       	S 5
	přehledy o činnosti a provozu za období roční a delší        	A
	výpůjční:                              	
		pořádek                             S 5
		zápisy                             S 5
	výkazy, přehledy, statistiky: viz "Statistiky"            	
	výpůjční knihy a katalogy                      	S 5
	výpůjční lístky                           	S 1
Knihy:                                	
	adresáře dodavatelů a odběratelů                   	S 5
	akciového kapitálu a akcionářů                    	A
	analýz chemických rozborů                      	S 5
	archivní (v účetnictví)                       	S 5
	cti                                 	A
	dispozic                               	S 5
	dmychadel a generátorů                        	S 3
	dodávek, nákupní, zakázek                      	S 5
	dopravního úvěru                           	S 5
	doručování účtů                           	S 5
	došlé a odeslané pošty                        	S 5
	došlého a odeslaného zboží                      	S 5
	dovozného                              	S 5
	drobného vydání                           	S 5
	elektrických přístrojů                        	S 3
	evidence utajovaných písemností (po uzavření)            	S 10
	faktur                                	S 10
	hlavního důlního měření                       	A
	hlavní účetní                            	S 10
	hospodářských smluv                         	S 5
	hostů (ukázky)                            	A
	inspekční služby                           	S 5
	instalovaných strojů                         	S 3
	inventární hlavní                          	A
	jeřábní                               	S 5
	jízd                                 	S 3
	kmenových vozů                            	S 5
	kondenzace parních turbin                      	S 3
	kont                                 	A
	konzultací                              	S 5
	kroniky                               	A
	laboratorní deníky                          	S 3
	materiálů (přejímající)                       	S 5
	matriky (členské)                          	A
	modelů                                	S 3
	nájemného                              	S 5
	nájemních smluv                           	S 10
	nákladů                               	S 3
	nákupní                               	S 5
	návštěv                               	S 5
	objednávek, oprav, údržby                      	S 3
	o přezkoušení kyslíkových lahví                   	S 1
	osobních průkazů                           	S 10
	pamětní a jubilejní                         	A
	počítadel energetických                       	S 3
	podací                                	S 10
	pokladní, pokladní deníky                      	S 5
	poruch                                	S 10
	poštovného (spotřeba)                        	S 5
	pracovní                               	V 5
	pro hospodaření s energií                      	S 3
	pro lokomotivu                            	S 3
	pro objednávky světlotisků                      	S 3
	pro příchod vozů                           	S 5
	pro sledování výroby                         	S 5
	provozních analýz                          	S 5
	přání a stížností                          	S 5
	přejímkové                              	S 5
	přesčasů                               	S 5
	raportní (na dolech)                         	S 10
	raportů pecních a dílenských techniků                	S 3
	rejstříky, indexy aj. evidenční pomůcky k orientaci v obsahu     	
		obyčejných a utajovaných písemností               A
	reklamací                              	S 5
	revizní plynových a elektrotechnických zařízení           	S 5
	režijní                               	S 5
	selhávek                               	S 5
	skladů (deníky)                           	S 5
	služební knihy provozní                       	S 3
	směnek a šeků                            	S 1
	směnové a šichtovní                         	S 5
	spisové evidence                           	S 10
	střelmistra                             	S 5
	stvrzenek                              	S 5
	surovin                               	S 5
	šichtovní                              	S 5
	tavební                               	S 5
	technických plánů a výkresů (evidence)                	A
	trezorová                              	S 5
	třídní (ukázky)                           	A
	třídní katalogy                           	A
	účetní: viz "Účetní knihy"                      	
	úkolové (odebírkové)                         	S 5
	úrazů a nemocí z povolání                      	A
	vah                                 	S 5
	vah pro vážení surového železa                    	S 1
	válcovací                              	S 5
	valut                                	S 5
	vrácených obalů                           	S 3
	vydaných osobních čísel                       	S 5
	vydaných osobních průkazů (průkazek)                 	S 5
	výpůjček z knihovny                         	S 5
	výrobních porad                           	S 5
	zakázek                               	S 5
	záloh                                	S 5
	zápisníky referátů a jiných evidenčních pomůcek jednotlivců     	S 5
	závad                                	S 5
	záznamní strojní                           	S 3
	záznamní výkresů                           	S 5
	zbraní a střeliva                          	S 10
	zmetkové                               	S 5
	ostatní: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Knížka směnečná                            		S 3
Kolaudace:                              	
	protokoly, výměry a rozhodnutí                    	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Hmotný investiční majetek"                 	
Kolegium:                               	
	jednací řád                             	A
	jmenování členů                           	A
	úkoly z kolegia a jejich plnění                   	S 5
	zápisy porad                             	A
Kolekce vzorků                            		A
Kolektivní:                              	
	pracovní listy                            	S 3
	pracovní spory, záznamy o obsahu kolektivního vyjednávání      	A
	smlouvy:                               	
		podklady a pokyny k sestavení, sledování plnění        	S 5
		vlastní kolektivní smlouvy a jejich plnění           	A
		vyhodnocení plnění kolektivních smluv za období roční a delší  A
		viz též "Smlouvy"                         	
Komise:                                	
	plány práce včetně plnění                      	S 5
Komisionáři:                             	
	závažné smlouvy                           	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Komisionální řízení:                         	
	v záležitostech stavebních, správních, vodosprávních (kolaudace,   	
		nálezy, rozhodnutí, protokoly, schvalovací listiny, výměry apod.)  	
		v závažných případech                      A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Kompenzační obchody                          		S 5
Kompetence:                              	
	vymezení a dělba kompetencí                     	S 3
	rozbory kompetenční                         	S 3
		Kompetence výrobní                       S 3
Komplexní:                              	
	hodnocení, péče, plány, rozbory, zajišťování aj. významné nebo    	
		s roční a delší periodicitou                  A
	průzkum a rozbory, odborné hodnocení zaměstnanců jako součást    	
		osobního spisu: viz "Zaměstnanecké záležitosti"           	
	program péče o zaměstnance: viz "Péče o zaměstnance"         	
	rozbory:                               	
		dílčí podklady k nim                      S 5
		jednorázové v závažných případech                A
		podniku za období roční a delší s komentáři a průvodními      	
		  materiály                          A
	viz též "Rozbory"                          	
Komplexní systém řízení jakosti                    		S 5
Koncepce rozhodujících činností organizace              		A
Koncepty                               		S
Koncerny:                               	
	ujednání, smlouvy a jejich změny                   	A
Koncese:                               	
	koncesní listiny                        	A
Kondenzace parních turbin (záznamy)                  		S 3
Kondolence                              		S 3
Konference:                              	
	pozvánky, zajišťování účasti, ubytování, stravování         	S 5
	protokoly, zprávy, zápisy o průběhu s přílohami vlastní nebo jiné  	
		s účastí zástupců organizace                  A
	seznamy účastníků, programy                     	S 5
Konfiskace                              		A
Konfiskáty (výměry, protokoly, rozhodnutí)              		A
Konkursy:                               	
	spisy o konkursu organizace                     	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Konsignace:                              	
	pomocné pracovní                           	S 3
	výrobní                               	S 1
Konstrukční činnost:                         	
	plány konstrukční činnosti                      	S 5
	zadávání požadavků                          	S 5
	ostatní                               	S 5
Konstrukční dokumentace: viz "Výrobní dokumentace"          	
Konta účetní                             		S 5
Kontrola:                               	
	kontrolní a revizní zprávy, protokoly a zápisy, kontrola revizí   	
		(periodických, tematických, namátkových) prováděných        	
		v organizaci:                            	
		  nadřízenými a mimoresortními kontrolními orgány       A
	kontrolní rozbory všeobecných a zvláštních ukazatelů         	S 10
	stížnosti, podněty a oznámení zaměstnanců včetně šetření       	
		a projednávání:                           	
		  v závažných případech                    A
		  ostatní písemnosti                     S 5
Kontrolní:                              	
	diagramy                               	S 3
	dny o investiční výstavbě                      	S 5
	píchačky                               	S 3
	pokladní záznamy                           	S 5
	soupisy a soupisky                          	S 3
	známky a pásky                            	S 3
	zprávy: viz "Kontrola"                        	
Kooperace:                              	
	licenční                               	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
	viz též "Vědeckotechnická spolupráce" a "Výroba"           	
Koordinace:                              	
	činností (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)       	S 5
Kopie a nadpočetné výtisky (multiplikáty)               		S
Korespondence:                            	
	běžná                                	S 5
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Korunový trh (mezibankovní účtování)                 		S 2
Kotle:                                	
	atesty po vyřazení z provozu                     	S 1
	denní záznamy o kotlích                       	S 1
	hlášení poruch                            	S 5
	kolaudační řízení po vyřazení kotle                 	S 5
	topné zkoušky                            	S 3
	výkon kotelny (záznamy)                       	S 3
	zkoušky a revize kotlů                        	S 5
Kroniky:                               	
	všeho druhu vzniklé v organizaci                   	A
Kroužky zájmové: viz "Zájmová činnost"                	
Kulturně výchovná činnost                       		S 5
Kulturní akce: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel      	
		a příslušné činnosti                        	
Kulturní fondy                            		A
Kumulace                               		S 5
Kupní smlouvy:                            	
	majetkoprávního charakteru a závažného významu            	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Kupóny a kupónové archy (ukázky)                   		A
Kursovní lístky a tabulky                       		S 3
Kursy vzdělávací: viz "Školení"                    	
Kusovníky                               		S 1
Kvalifikace zaměstnanců:                       	
	kvalifikační doklady významných a vedoucích zaměstnanců       	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Kvalita výroby, služeb, výrobků, výkonů, materiálu a zařízení     		S 5
Kvitance                               		S 5